ANBI

Wij zijn aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Bijdragen en giften zijn aftrekbaar binnen de fiscale regels, voor de inkomstenbelasting.
 

Naam en adres van de vereniging
Vrije Zendingsgemeente
Gasthuislaan 109
8331 MV Steenwijk
RSIN: 002643042

Doelstelling
De Vrije Zendingsgemeente (VZG) ziet het doorgeven van het bijbels getuigenis als haar eerste en belangrijkste taak. De bijbel wordt daarbij beschouwd als het ondeelbare en onaantastbare, door de Heilige Geest geïnspireerde “WOORD van GOD”.

 
 
 
Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 5 personen.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.

Beloningen
In principe worden alle werkzaamheden ten behoeve van de vereniging Pro Deo verricht. Uitzonderingen hierop is de voorganger; hij is in loondienst bij de vereniging werkzaam.

Verslag van de activiteiten over het boekjaar 2022 – 2023 

(1 april 2022 tot en met 31 maart 2023)

* Elke zondagmorgen is er een samenkomst, waarin naast de voorganger ook gastsprekers voorgaan.

* Enkele keren per jaar zijn er bijzondere diensten zoals op Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag, Startzondag en Oudejaarsdag;

* De voorganger en ouderlingen bezoeken regelmatig oude(re) en zieke gemeenteleden;

 

 

*Leden van het bezoekteam bezoeken twee keer per jaar de leden die 80 jaar of ouder zijn en langdurig zieken.

* Er worden regelmatig bijzondere activiteiten georganiseerd zoals een gezamenlijke maaltijd, burendag, een wandeling en workshops.

* Eén keer per maand is er een bijeenkomst van een vrouwengespreksgroep.

* regelmatig worden er Bijbelkringavonden gehouden.

Financieel overzicht over het boekjaar 2022 – 2023

 
(1 april 2022 tot en met 31 maart 2023)  
Baten  
Collectes, periodieke bijdragen en incidentele giften  
en huur kosterswoning€ 38.700 
 ————€ 38.700
   
Lasten  
Beloning voorganger/pastoraal werker/sprekers en muziekgroepen€ 12.400 
Onderhoud gebouwen/belasting en verzekering onroerend goed€ 7.300 
Gas, water, electriciteit en diverse onkosten€ 6.000 
   
   
   
 ———— € 25.700
  ————–
Vermogensgroei € 13.000